SL NO BLOCK NAME (SCORE 0-52) BLOCK NAME(SCORE 0-13)
01 बछबाड़ा बछबाड़ा
02 तेघड़ा तेघड़ा
03 बरौनी बरौनी
04 मटि‍हानी मटि‍हानी
05 बेगूसराय बेगूसराय
06 बखरी बखरी
07 बलि‍या बलि‍या
08 साहेबपुर कमाल साहेबपुर कमाल
09 वीरपुर वीरपुर
10 छौड़ाही छौड़ाही
11 डंडारी डंडारी
12 गढ़पुर गढ़पुरा
13 मंसुरचक मंसुरचक
14 नावकोठी नावकोठी
15 साम्‍हो अकहा कुरहा साम्‍हो अकहा कुरहा
16 खोदावन्दपुर खोदावन्दपुर
17 चेरि‍या बरि‍यारपुर चेरि‍या बरि‍यारपुर
18 भगवानपुर भगवानपुर